ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на Ribarskitakumi.com, които уреждат правилата за използването на сайта Ribarskitakumi.com и електронния магазин, намиращ се в него.

 

 1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

ВЦВ АСТЕТС ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност учредено съгласно действащото българско законодателство и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205675562, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк.”Суха Река”, ул.Константин Фотинов 73, тел: 0885/177683, e-mail: info@Ribarskitakumi.com

 1. ДЕФИНИЦИИ

“Търговец” и/или Ribarskitakumi.com и/или портмонета.бг означава ВЦВ АСЕТС ЕООД, еднолично отговорно ограничено дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205675562, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк.”Суха Река”.

“Купувач” и/или “Клиент” означава физическо лице на или над 16г., Ползвател на Сайта, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия Ribarskitakumi.com и което притежава качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Сайт” и/или “Платформа” означава домейнът Ribarskitakumi.com и неговите поддомейни

“Поръчка” означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между Ribarskitakumi.com и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Ribarskitakumi.com намерението си за купуване на Стоки от Платформата

“Договор” означава сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

Ползвател” означава физическо лице, навършило или на повече от 16 години, което ползва функционалностите на Сайта, в това число, но не само всеки Клиент на Ribarskitakumi.com.

Съдържание” означава всяко едно от изброените по- долу поотделно и/или заедно:

1) цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и/или използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

2) съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Ribarskitakumi.com и/или Търговеца, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

3) всякаква информация, предоставена по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Ribarskitakumi.com на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

4) информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Търговеца в определен период от време;

5) информацията, касаеща Клиентите и/или свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Търговецът има сключени под някаква форма партньорски договори;

6) данни относно Търговеца.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1) Общите условия на Ribarskitakumi.com са задължителни за всички Клиенти на Платформата и всички ползватели на Сайта, считано от приемането им.

4.2) Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте:

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Ribarskitakumi.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на Сайта и Платформата и са задължителни за всички Клиенти.

4.4) Ribarskitakumi.com има право да извършва промени на условията за ползване на Сайта по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5) Във всеки един случай на промяна на общите условия Ribarskitakumi.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие, като Клиент, имате задължение да правите справка за евентуални промени на Oбщите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

4.6) Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7) Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, Ribarskitakumi.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация, както и информацията, чието представяне е задължително по действащото законодателство.

4.8) Всички стоки, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата при спазване на изискванията за предоставяне на информация относно наличността на стоката или услугата.

4.9) Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ribarskitakumi.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1) Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата, като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Ribarskitakumi.com от негово име.

5.2 Ribarskitakumi.com ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Ribarskitakumi.com прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3)Търговецът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Ribarskitakumi.com уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона.

5.4) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

5.5) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Купувача.

 

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1) Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2) Ribarskitakumi.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Ribarskitakumi.com по какъвто и да е начин. При това положение, единственото право на Клиента е да се свърже с Ribarskitakumi.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки Ribarskitakumi.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3) Комуникацията с Търговеца може да се осъществи чрез посочените на Платформата координати .

6.4) Ribarskitakumi.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

6.5) Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси, както и цената на всички стоки, които следва да бъдат заплатени допълнително от потребителя, в случаите, когато те задължително трябва да бъдат продадени от italiana.bg, в качеството му на търговец. В обявената цена не се включва цена за обработване и доставка, които, в случаите, когато се дължат, се изчисляват допълнително при извършване на поръчката на Сайта. В случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, Ribarskitakumi.com изписва сбора от продажните цени ясно и точно, като крайна цена.

6.6) Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Търговецът не носи отговорност за такива несъответствия.

 

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на ВЦВ АСЕТС ЕООД.

 

 1. ПОРЪЧКА

8.1) Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2) Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката или автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

8.3) Клиентът се задължава и отговаря за това, всички данни, които е предоставил на Ribarskitakumi.com във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

8.4) С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Ribarskitakumi.com и/или Търговеца да се свърже с него по телефона, имейла или на адреса, посочен от Клиента, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.5) Продавачът има право да откаже да изпълни (има право да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

8.6) Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Ribarskitakumi.com, в случай че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в 14 – дневния (четиринадесетдневния )срок за отказ, предоставен му от Ribarskitakumi.com. Този срок започва да тече:

8.6.1) от датата на сключване на Договора за Продукти;

8.6.2) от датата на получаването на закупената стока от Купувача или трето лицe, различно от превозвача и посочено от Клиента, или:

а) когато Клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме първата стока;

8.6.3) Клиентът следва да върне Продукта след като се свърже с Търговеца и бъдат уточнени всичко подробности по връщането.

8.7) Търговецът се задължава да възстанови платената цена, по Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на доставка съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен транспортни.

8.8) При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Клиента, Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, посочена от Търговеца на Сайта.

8.9) Търговецът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство от Клиента, че същите са били изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

8.10) Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите, които върнат стоката в оригиналната й опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи и оригиналната касова бележка/ фактура за покупката.

 

 1. ГАРАНЦИИ

Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.

 

 

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

Търговецът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Търговеца.

 

 1. РЕКЛАМАЦИИ.

Рекламации на закупени чрез Сайта стоки следва да бъдат направени в съответствие със Закона за защита на потребителите или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция.

 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.